Identification of Hemoglobin D Punjab by Gene Mapping
Zeng, Yi-Tao; Huang, Shu-Zhen; Zhou, Xia-Di; Huang, He-Ju; Jiao, Chun-Tang; Tang, Zhi-Gui; Chen, Chong-Yuan; Hemoglobin, 1986, vol. 10, issue 1, p 87, ISSN 03630269. ISBN 03630269.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef