Targeted Delivery of PLK1-siRNA by ScFv Suppresses Her<sup>2+</sup> Breast Cancer Growth and Metastasis.
Yan-dan Yao; Tian-meng Sun; Song-yin Huang; Shuang Dou; Ling Lin; Jia-ning Chen; Jian-bin Ruan; Cheng-qiong Mao; Feng-yan Yu; Mu-sheng Zeng; Jian-ye Zang; Qiang Liu; Feng-xi Su; Zhang, Peter; Lieberman, Judy; Jun Wang; Song, Erwei; Science Translational Medicine, 2012, vol. 4, issue 130, p 1, ISSN 19466234. ISBN 19466234.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef