Expression of human FUS protein in Drosophila leads to progressive neurodegeneration.
Chen, Yanbo; Yang, Mengxue; Deng, Jianwen; Chen, Xiaoping; Ye, Ye; Zhu, Li; Liu, Jianghong; Ye, Haihong; Shen, Yan; Li, Yan; Rao, Elizabeth; Fushimi, Kazuo; Zhou, Xiaohong; Bigio, Eileen; Mesulam, Marsel; Xu, Qi; Wu, Jane; Protein & Cell, 2011, vol. 2, issue 6, p 477, ISSN 1674800x. ISBN 1674800x.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef