Hepatoprotective activity of the ethanol extract of Sarcopyramis Nepalensis.
Guo J; Zhang J; Yao G; Liao M; Chen H; Yang X; Zhang Y; Journal Of Huazhong University Of Science And Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban, 2012, vol. 32, issue 6, p 844, ISSN 16720733. ISBN 16720733.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef