Inhibitory effect of extract of fungi of Huaier on hepatocellular carcinoma cells.
Ren J; Zheng C; Feng G; Liang H; Xia X; Fang J; Duan X; Zhao H; Journal Of Huazhong University Of Science And Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban, 2009, vol. 29, issue 2, p 198, ISSN 16720733. ISBN 16720733.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef