ANG II-AT1 receptor pathway is involved in the anti-fibrotic effect of beta-elemene.
Zhu R; Yang L; Shen L; Ye J; Liu J; Hu S; Journal Of Huazhong University Of Science And Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban, 2009, vol. 29, issue 2, p 177, ISSN 16720733. ISBN 16720733.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef