Quantitative analysis on economic contribution of community health service in China.
Zhang X; Wang T; Journal Of Huazhong University Of Science And Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban, 2004, vol. 24, issue 1, p 103, ISSN 16720733. ISBN 16720733.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef