Response to pain by different gestational age neonates.
Xia C; Yang L; Zhao P; Zhang X; Journal Of Huazhong University Of Science And Technology. Medical Sciences = Hua Zhong Ke Ji Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ying De Wen Ban = Huazhong Keji Daxue Xuebao. Yixue Yingdewen Ban, 2002, vol. 22, issue 1, p 84, ISSN 16720733. ISBN 16720733.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef