Psoriasis genome-wide association study identifies susceptibility variants within LCE gene cluster at 1q21.
Zhang XJ; Huang W; Yang S; Sun LD; Zhang FY; Zhu QX; Zhang FR; Zhang C; Du WH; Pu XM; Li H; Xiao FL; Wang ZX; Cui Y; Hao F; Zheng J; Yang XQ; Cheng H; He CD; Liu XM; Xu LM; Zheng HF; Zhang SM; Zhang JZ; Wang HY; Cheng YL; Ji BH; Fang QY; Li YZ; Zhou FS; Han JW; Quan C; Chen B; Liu JL; Lin D; Fan L; Zhang AP; Liu SX; Yang CJ; Wang PG; Zhou WM; Lin GS; Wu WD; Fan X; Gao M; Yang BQ; Lu WS; Zhang Z; Zhu KJ; Shen SK; Li M; Zhang XY; Cao TT; Ren W; Zhang X; He J; Tang XF; Lu S; Yang JQ; Zhang L; Wang DN; Yuan F; Yin XY; Huang HJ; Wang HF; Lin XY; Liu JJ; Nature Genetics, 2009, vol. 41, issue 2, p 205, ISSN 15461718. ISBN 15461718.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef