Person-to-Person Transmission of Severe Fever With Thrombocytopenia Syndrome Bunyavirus Through Blood Contact.
Zhongtao Gai; Mifang Liang; Ying Zhang; Shuo Zhang; Cong Jin; Shi-Wen Wang; Lifeng Sun; Na Zhou; Quanfu Zhang; Yulan Sun; Shu-Jun Ding; Chuan Li; Wen Gu; Fushun Zhang; Yunshan Wang; Pengfei Bian; Xiaoying Li; Zhiqiang Wang; Xiuguang Song; Xianjun Wang; Clinical Infectious Diseases, 2012, vol. 54, issue 2, p 249, ISSN 10584838. ISBN 15376591.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef