Demographics of apheresis platelet donors in five blood centers in China.
Guo, Nan; Wang, Jingxing; Ness, Paul; Yao, Fuzhu; Dong, Xiangdong; Bi, Xinhong; Mei, Heili; Li, Julin; He, Weilan; Lu, Yunlai; Ma, Hongli; Wen, Xiuqiong; Huang, Mei; Liu, Jing; Wright, David J.; Shan, Hua; Transfusion, 2012, vol. 52, issue 3, p 560, ISSN 00411132. ISBN 15372995.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef