A Dual AP-1 and SMAD Decoy ODN Suppresses Tissue Fibrosis and Scarring in Mice.
Yuan, Hong-Feng; Huang, Hong; Li, Xiang-Yun; Guo, Wei; Xing, Wei; Sun, Zhi-Ya; Liang, Hua-Ping; Yu, Jian; Chen, Dong-Feng; Wang, Zheng-Guo; Hao, Jin; Xu, Xiang; Journal of Investigative Dermatology, 2013, vol. 133, issue 4, p 1080, ISSN 0022202x. ISBN 15231747.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef