Genome-wide association study of sex hormones, gonadotropins and sex hormone-binding protein in Chinese men.
Zhuo Chen; Sha Tao; Yong Gao; Ju Zhang; Yanling Hu; Linjian Mo; Seong-Tae Kim; Xiaobo Yang; Aihua Tan; Haiying Zhang; Xue Qin; Li Li; Yongming Wu; Shijun Zhang; S. Lilly Zheng; Jianfeng Xu; Zengnan Mo; Jielin Sun; Journal of Medical Genetics, 2013, vol. 50, issue 12, p 794, ISSN 00222593. ISBN 14686244.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef