Soybean GmbZIP123 gene enhances lipid content in the seeds of transgenic Arabidopsis plants.
Song, Qing-Xin; Li, Qing-Tian; Liu, Yun-Feng; Zhang, Feng-Xia; Ma, Biao; Zhang, Wan-Ke; Man, Wei-Qun; Du, Wei-Guang; Wang, Guo-Dong; Chen, Shou-Yi; Zhang, Jin-Song; Journal of Experimental Botany, 2013, vol. 64, issue 14, p 4329, ISSN 00220957. ISBN 14602431.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef