Similar biological characteristics of human embryonic stem cell lines with normal and abnormal karyotypes.
Xiaofang Sun; Xiaolin Long; Yifei Yin; Yonghua Jiang; Xinjie Chen; Weiqiang Liu; Wenhong Zhang; Hongzi Du; Shaoying Li; Yuhong Zheng; Shu Kong; Qianying Pang; Yu Shi; Yulin Huang; Shengchan Huang; Baoping Liao; Guohong Xiao; Weihua Wang; Human Reproduction, 2008, vol. 23, issue 10, p 2185, ISSN 02681161. ISBN 14602350.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef