Do parkinsonian patients have trouble telling lies? The neurobiological basis of deceptive behaviour.
Abe, Nobuhito; Fujii, Toshikatsu; Hirayama, Kazumi; Takeda, Atsushi; Hosokai, Yoshiyuki; Ishioka, Toshiyuki; Nishio, Yoshiyuki; Suzuki, Kyoko; Itoyama, Yasuto; Takahashi, Shoki; Fukuda, Hiroshi; Mori, Etsuro; Brain: A Journal of Neurology, 2009, vol. 132, issue 5, p 1386, ISSN 00068950. ISBN 14602156.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef