Is heme iron intake associated with risk of coronary heart disease? A meta-analysis of prospective studies.
Yang, Wei; Li, Bin; Dong, Xiao; Zhang, Xiao-Qiang; Zeng, Yuan; Zhou, Jian-Liang; Tang, Yan-Hua; Xu, Jian-Jun; European Journal of Nutrition, 2014, vol. 53, issue 2, p 395, ISSN 14366207. ISBN 14366207.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef