Liver virtual non-enhanced CT with dual-source, dual-energy CT: a preliminary study.
Zhang LJ; Peng J; Wu SY; Wang ZJ; Wu XS; Zhou CS; Ji XM; Lu GM; Zhang, Long-Jiang; Peng, Jin; Wu, Sheng-Yong; Wang, Z Jane; Wu, Xin-Sheng; Zhou, Chang-Sheng; Ji, Xue-Man; Lu, Guang-Ming; European Radiology, 2010, vol. 20, issue 9, p 2257, ISSN 09387994. ISBN 14321084.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef