Differential diagnosis between benign and malignant gallbladder diseases with real-time contrast-enhanced ultrasound.
Xie XH; Xu HX; Xie XY; Lu MD; Kuang M; Xu ZF; Liu GJ; Wang Z; Liang JY; Chen LD; Lin MX; Xie, Xiao-Hua; Xu, Hui-Xiong; Xie, Xiao-Yan; Lu, Ming-De; Kuang, Ming; Xu, Zuo-Feng; Liu, Guang-Jian; Wang, Zhu; Liang, Jin-Yu; European Radiology, 2010, vol. 20, issue 1, p 239, ISSN 09387994. ISBN 14321084.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef