Efficacy and safety in sitagliptin therapy for diabetes complicated by non-alcoholic fatty liver disease.
Arase, Yasuji; Kawamura, Yusuke; Seko, Yuya; Kobayashi, Mariko; Suzuki, Fumitaka; Suzuki, Yoshiyuki; Akuta, Norio; Kobayashi, Masahiro; Sezaki, Hitomi; Saito, Satoshi; Hosaka, Tetsuya; Ikeda, Kenji; Kumada, Hiromitsu; Ohmoto-Sekine, Yuki; Hsieh, Shiun Dong; Amakawa, Kazuhisa; Ogawa, Kyoko; Matsumoto, Naoki; Iwao, Akiko; Tsuji, Hiroshi; Hepatology Research, 2013, vol. 43, issue 11, p 1163, ISSN 13866346. ISBN 13866346.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef