Association of PINK1 and DJ-1 confers digenic inheritance of early-onset Parkinson's disease.
Tang, Beisha; Xiong, Hui; Sun, Ping; Zhang, Yuhu; Wang, Danling; Hu, Zhengmao; Zhu, Zanhua; Ma, Hong; Pan, Qian; Xia, Jia-hui; Xia, Kun; Zhang, Zhuohua; Human Molecular Genetics, 2006, vol. 15, issue 11, p 1816, ISSN 09646906. ISBN 09646906.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef