Association between schizophrenia with ocular misalignment and polyalanine length variation in PMX2B.
Toyota, Tomoko; Yoshitsugu, Kiyoshi; Ebihara, Mitsuru; Yamada, Kazuo; Ohba, Hisako; Fukasawa, Masayuki; Minabe, Yoshio; Nakamura, Kazuhiko; Sekine, Yoshimoto; Takei, Noriyoshi; Suzuki, Katsuaki; Itokawa, Masanari; Meerabux, Joanne M.A.; Iwayama-Shigeno, Yoshimi; Tomaru, Yoshiro; Shimizu, Hiromitsu; Hattori, Eiji; Mori, Norio; Yoshikawa, Takeo; Human Molecular Genetics, 2004, vol. 13, issue 5, p 551, ISSN 09646906. ISBN 09646906.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef