Mutations in a new scaffold protein Sans cause deafness in Jackson shaker mice.
Kikkawa, Yoshiaki; Shitara, Hiroshi; Wakana, Shigeharu; Kohara, Yuki; Takada, Toyoyuki; Okamoto, Mieko; Taya, Choji; Kamiya, Kazusaku; Yoshikawa, Yasuhiro; Tokano, Hisashi; Kitamura, Ken; Shimizu, Kunihiko; Wakabayashi, Yuichi; Shiroishi, Toshihiko; Kominami, Ryo; Yonekawa, Hiromichi; Human Molecular Genetics, 2003, vol. 12, issue 5, p 453, ISSN 09646906. ISBN 09646906.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef