Influenza-associated mortality in temperate and subtropical Chinese cities, 2003-2008.
Luzhao Feng; Shay, David K.; Yong Jiang; Hong Zhou; Xin Chen; Yingdong Zheng; Lili Jiang; Qingjun Zhang; Hong Lin; Shaojie Wang; Yanyan Ying; Yanjun Xu; Nanda Wang; Zijian Feng; Viboud, Cecile; Weizhong Yang; Hongjie Yu; Bulletin of the World Health Organization, 2012, vol. 90, issue 4, p 279, ISSN 00429686. ISBN 00429686.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef