Structural Basis for Molecular Recognition at Serotonin Receptors.
Chong Wang; Yi Jiang; Jinming Ma; Huixian Wu; Wacker, Daniel; Katritch, Vsevolod; Gye Won Han; Wei Liu; Xi-Ping Huang; Vardy, Eyal; McCorvy, John D.; Xiang Gao; Zhou, X. Edward; Melcher, Karsten; Chenghai Zhang; Fang Bai; Huaiyu Yang; Linlin Yang; Hualiang Jiang; Roth, Bryan L.; Science, 2013, vol. 340, issue 6132, p 610, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef