Probing Allostery Through DNA.
Kim, Sangjin; Broströmer, Erik; Dong Xing; Jianshi Jin; Chong, Shasha; Hao Ge; Siyuan Wang; Chan Gu; Lijiang Yang; Yi Qin Gao; Xiao-dong Su; Yujie Sun; Xie, X. Sunney; Science, 2013, vol. 339, issue 6121, p 816, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef