Probing Meiotic Recombination and Aneuploidy of Single Sperm Cells by Whole-Genome Sequencing.
Sijia Lu; Chenghang Zong; Wei Fan; Mingyu Yang; Jinsen Li; Chapman, Alec R.; Ping Zhu; Xuesong Hu; Liya Xu; Liying Yan; Fan Bai; Jie Qiao; Fuchou Tang; Ruiqiang Li; Xie, X. Sunney; Science, 2012, vol. 338, issue 6114, p 1627, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef