GSK3-TIP60-ULK1 Signaling Pathway Links Growth Factor Deprivation to Autophagy.
Shu-Yong Lin; Terytty Yang Li; Qing Liu; Cixiong Zhang; Xiaotong Li; Yan Chen; Shi-Meng Zhang; Guili Lian; Qi Liu; Ka Ruan; Zhen Wang; Chen-Song Zhang; Kun-Yi Chien; Jiawei Wu; Qinxi Li; Jiahuai Han; Sheng-Cai Lin; Science, 2012, vol. 336, issue 6080, p 477, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef