The Growth Factor Progranulin Binds to TNF Receptors and Is Therapeutic Against Inflammatory Arthritis in Mice.
Wei Tang; Yi Lu; Qing-Yun Tian; Yan Zhang; Feng-Jin Guo; Guang-Yi Liu; Syed, Nabeel Muzaffar; Yongjie Lai; Lin, Edward Alan; Li Kong; Su, Jeffrey; Fangfang Yin; Ai-Hao Ding; Zanin-Zhorov, Alexandra; Dustin, Michael L.; Jian Tao; Craft, Joseph; Zhinan Yin; Jian Q. Feng; Abramson, Steven B.; Science, 2011, vol. 332, issue 6028, p 478, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef