Decrease in the CO<sub>2</sub> Uptake Capacity in an Ice-Free Arctic Ocean Basin.
Wei-Jun Cai; Liqi Chen; Baoshan Chen; Zhongyong Gao; Lee, Sang H.; Jianfang Chen; Pierrot, Denis; Sullivan, Kevin; Yongchen Wang; Xinping Hu; Wei-Jen Huang; Yuanhui Zhang; Suqing Xu; Murata, Akihiko; Grebmeier, Jacqueline M.; Jones, E. Peter; Haisheng Zhang; Science, 2010, vol. 329, issue 5991, p 556, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef