Complete Resequencing of 40 Genomes : Reveals Domestication Events and Genes in Silkworm (Bombyx).
Qingyou Xia; Yiran Guo; Ze Zhang; Dong Li; Zhaoling Xuan; Zhuo Li; Fangyin Dai; Yingrui Li; Daojun Cheng; Ruiqiang Li; Tingcai Cheng; Tao Jiang; Becquet, Celine; Xun Xu; Chun Liu; Xingfu Zha; Wei Fan; Ying Lin; Yihong Shen; Lan Jiang; Science, 2009, vol. 326, issue 5951, p 433, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef