The Extent of Non-Born-Oppenheimer Coupling in the Reaction of Cl(²p) with para-H<sub>2</sub>.
Xingan Wang; Wenrui Dang; Chunlei Xiao; Li Che; Zefeng Ren; Dongxu Dai; Xiuyan Wang; Casavecchia, Piergiorgio; Xueming Yang; Bin Jiang; Daiqian Xie; Zhigang Sun; Soo-Y. Lee; Zhang, Dong H.; Werner, Hans-Joachim; Alexander, Millard H.; Science, 2008, vol. 322, issue 5901, p 573, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef