Cytokinin Signalling and Its Inhibitor AHP6 Regulate Cell Fate During Vascular Development.
Mähönen, Ari Pekka; Bishopp, Anthony; Higuchi, Masayuki; Nieminen, Kaisa M.; Kinoshita, Kaori; Törmäkangas, Kirsi; Ikeda, Yoshihisa; Oka, Atsuhiro; Kakimoto, Tatsuo; Helariutta, Ykä; Science, 2006, vol. 311, issue 5757, p 94, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef