Visfatin: A Protein Secreted by Visceral Fat That Mimics the Effects of Insulin.
Fukuhara, Atsunori; Matsuda, Morihiro; Nishizawa, Masako; Segawa, Katsumori; Tanaka, Masaki; Kishimoto, Kae; Matsuki, Yasushi; Murakami, Mirei; Ichisaka, Tomoko; Murakami, Hiroko; Watanabe, Eijiro; Takagi, Toshiyuki; Akiyoshi, Megumi; Ohtsubo, Tsuguteru; Kihara, Shinji; Yamashita, Shizuya; Makishima, Makoto; Funahashi, Tohru; Yamanaka, Shinya; Hiramatsu, Ryuji; Science, 2005, vol. 307, issue 5708, p 426, ISSN 00368075. ISBN 00368075.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef