National Survey of Drug-Resistant Tuberculosis in China.
Zhao, Yanlin; Xu, Shaofa; Wang, Lixia; Chin, Daniel P.; Wang, Shengfen; Jiang, Guanglu; Xia, Hui; Zhou, Yang; Li, Qiang; Ou, Xichao; Pang, Yu; Song, Yuanyuan; Zhao, Bing; Zhang, Hongtao; He, Guangxue; Guo, Jing; Wang, Yu; New England Journal of Medicine, 2012, vol. 366, issue 23, p 2161, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef