Carbamazepine-Induced Toxic Effects and HLA-B1502 Screening in Taiwan.
Pei chen; Juei-Jueng Lin; Chin-Song Lu; Cheung-Ter Ong; Peiyuan F. Hsieh; Chih-Chao Yang; Chih-Ta Tai; Shey-Lin Wu; Cheng-Hsien Lu; Yung-Chu Hsu; Hsiang-Yu Yu; Long-Sun Ro; Chung-Ta Lu; Chun-Che Chu; Jing-Jane Tsai; Yu-Hsiang Su; Sheng-Hsing Lan; Sheng-Feng Sung; Shu-Yi Lin; Hui-Ping Chuang; New England Journal of Medicine, 2011, vol. 364, issue 12, p 1126, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef