Association of HTRA1 Mutations and Familial Ischemic Cerebral Small-Vessel Disease.
Hara, Kenju; Shiga, Atsushi; Fukutake, Toshio; Nozaki, Hiroaki; Miyashita, Akinori; Yokoseki, Akio; Kawata, Hirotoshi; Koyama, Akihide; Arima, Kunimasa; Takahashi, Toshiaki; Ikeda, Mari; Shiota, Hiroshi; Tamura, Masato; Shimoe, Yutaka; Hirayama, Mikio; Arisato, Takayo; Yanagawa, Sohei; Tanaka, Akira; Nakano, Imaharu; Ikeda, Shu-ichi; New England Journal of Medicine, 2009, vol. 360, issue 17, p 1729, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef