Adjuvant Chemotherapy for Gastric Cancer with S-1, an Oral Fluoropyrimidine.
Sakuramoto, Shinichi; Sasako, Mitsuru; Yamaguchi, Toshiharu; Kinoshita, Taira; Fujii, Masashi; Nashimoto, Atsushi; Furukawa, Hiroshi; Nakajima, Toshifusa; Ohashi, Yasuo; Imamura, Hiroshi; Higashino, Masayuki; Yamamura, Yoshitaka; Kurita, Akira; Arai, Kuniyoshi; New England Journal of Medicine, 2007, vol. 357, issue 18, p 1810, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef