Efficacy and Safety of Benazepril for Advanced Chronic Renal Insufficiency.
Hou, Fan Fan; Zhang, Xun; Zhang, Guo Hua; Xie, Di; Chen, Ping Yan; Zhang, Wei Ru; Jiang, Jian Ping; Liang, Min; Wang, Guo Bao; Liu, Zheng Rong; Geng, Ren Wen; New England Journal of Medicine, 2006, vol. 354, issue 2, p 131, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef