Type II Collagen Gene Variants and Inherited Osteonecrosis of the Femoral Head.
Liu, Yu-Fen; Chen, Wei-Ming; Lin, Yung-Feng; Yang, Ruei-Cheng; Lin, Ming-Wei; Li, Ling-Hui; Chang, Ya-Hui; Jou, Yuh-Shan; Lin, Pei-Yu; Su, Jih-Shyun; Huang, Shiu-Feng; Hsiao, Kwang-Jen; Fann, Cathy S.J.; Hwang, Hun-Way; Chen, Yuan-Tsong; Tsai, Shih-Feng; New England Journal of Medicine, 2005, vol. 352, issue 22, p 2294, ISSN 00284793. ISBN 00284793.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef