Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells.
Furusawa, Yukihiro; Obata, Yuuki; Fukuda, Shinji; Endo, Takaho A.; Nakato, Gaku; Takahashi, Daisuke; Nakanishi, Yumiko; Uetake, Chikako; Kato, Keiko; Kato, Tamotsu; Takahashi, Masumi; Fukuda, Noriko N.; Murakami, Shinnosuke; Miyauchi, Eiji; Hino, Shingo; Atarashi, Koji; Onawa, Satoshi; Fujimura, Yumiko; Lockett, Trevor; Clarke, Julie M.; Nature, 2013, vol. 504, issue 7480, p 446, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef