Structural insight into the type-II mitochondrial NADH dehydrogenases.
Feng, Yue; Li, Wenfei; Li, Jian; Wang, Jiawei; Ge, Jingpeng; Xu, Duo; Liu, Yanjing; Wu, Kaiqi; Zeng, Qingyin; Wu, Jia-Wei; Tian, Changlin; Zhou, Bing; Yang, Maojun; Nature, 2012, vol. 491, issue 7424, p 478, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef