Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels.
Yin, Juan; Ren, Ji-Gang; Lu, He; Cao, Yuan; Yong, Hai-Lin; Wu, Yu-Ping; Liu, Chang; Liao, Sheng-Kai; Zhou, Fei; Jiang, Yan; Cai, Xin-Dong; Xu, Ping; Pan, Ge-Sheng; Jia, Jian-Jun; Huang, Yong-Mei; Yin, Hao; Wang, Jian-Yu; Chen, Yu-Ao; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei; Nature, 2012, vol. 488, issue 7410, p 185, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef