Mutations of optineurin in amyotrophic lateral sclerosis.
Maruyama, Hirofumi; Morino, Hiroyuki; Ito, Hidefumi; Izumi, Yuishin; Kato, Hidemasa; Watanabe, Yasuhito; Kinoshita, Yoshimi; Kamada, Masaki; Nodera, Hiroyuki; Suzuki, Hidenori; Komure, Osamu; Matsuura, Shinya; Kobatake, Keitaro; Morimoto, Nobutoshi; Abe, Koji; Suzuki, Naoki; Aoki, Masashi; Kawata, Akihiro; Hirai, Takeshi; Kato, Takeo; Nature, 2010, vol. 465, issue 7295, p 223, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef