Frequent inactivation of A20 in B-cell lymphomas.
Kato, Motohiro; Sanada, Masashi; Kato, Itaru; Sato, Yasuharu; Takita, Junko; Takeuchi, Kengo; Niwa, Akira; Chen, Yuyan; Nakazaki, Kumi; Nomoto, Junko; Asakura, Yoshitaka; Muto, Satsuki; Tamura, Azusa; Iio, Mitsuru; Akatsuka, Yoshiki; Hayashi, Yasuhide; Mori, Hiraku; Igarashi, Takashi; Kurokawa, Mineo; Chiba, Shigeru; Nature, 2009, vol. 459, issue 7247, p 712, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef