The diploid genome sequence of an Asian individual.
Wang, Jun; Wei Wang; Ruiqiang Li; Yingrui Li; Geng Tian; Goodman, Laurie; Wei Fan; Junqing Zhang; Li, Jun; Juanbin Zhang; Yiran Guo; Binxiao Feng; Heng Li; Yao Lu; Xiaodong Fang; Huiqing Liang; Zhenglin Du; Dong Li; Yiqing Zhao; Yujie Hu; Nature, 2008, vol. 456, issue 7218, p 60, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef