Thyrotrophin in the pars tuberalis triggers photoperiodic response.
Nakao, Nobuhiro; Ono, Hiroko; Yamamura, Takashi; Anraku, Tsubasa; Takagi, Tsuyoshi; Higashi, Kumiko; Yasuo, Shinobu; Katou, Yasuhiro; Kageyama, Saburo; Uno, Yumiko; Kasukawa, Takeya; Iigo, Masayuki; Sharp, Peter J.; Iwasawa, Atsushi; Suzuki, Yutaka; Sugano, Sumio; Niimi, Teruyuki; Mizutani, Makoto; Namikawa, Takao; Ebihara, Shizufumi; Nature, 2008, vol. 452, issue 7185, p 317, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef