Differential roles of MDA5 and RIG-I helicases in the recognition of RNA viruses.
Kato, Hiroki; Takeuchi, Osamu; Sato, Shintaro; Yoneyama, Mitsutoshi; Yamamoto, Masahiro; Matsui, Kosuke; Uematsu, Satoshi; Jung, Andreas; Kawai, Taro; Ishii, Ken J.; Yamaguchi, Osamu; Otsu, Kinya; Tsujimura, Tohru; Chang-Sung Koh; Reis e Sousa, Caetano; Matsuura, Yoshiharu; Fujita, Takashi; Akira, Shizuo; Nature, 2006, vol. 441, issue 7089, p 101, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef