Genetic evidence supports demic diffusion of Han culture.
Bo Wen; Hui Li; Daru Lu; Xiufeng Song; Feng Zhang; Yungang He; Feng Li; Yang Gao; Xianyun Mao; Liang Zhang; Ji Qian; Jingze Tan; Jianzhong Jin; Wei Huang; Ranjan Deka; Bing Su; Chakraborty, Ranajit; Li Jin; Nature, 2004, vol. 431, issue 7006, p 302, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef