Unique physiological and pathogenic features of Leptospira interrogans revealed by whole-genome sequencing.
Ren SX; Fu G; Jiang XG; Zeng R; Miao YG; Xu H; Zhang YX; Xiong H; Lu G; Lu LF; Jiang HQ; Jia J; Tu YF; Jiang JX; Gu WY; Zhang YQ; Cai Z; Sheng HH; Yin HF; Zhang Y; Zhu GF; Wan M; Huang HL; Qian Z; Wang SY; Ma W; Yao ZJ; Shen Y; Qiang BQ; Xia QC; Guo XK; Danchin A; Saint Girons I; Somerville RL; Wen YM; Shi MH; Chen Z; Xu JG; Zhao GP; Nature, 2003, vol. 422, issue 6934, p 888, ISSN 00280836. ISBN 00280836.

Full Text Resources Located for this Citation

View article on EBSCOhost(Login required)
View article via CrossRef